Baan open: Ja, check de jaarkalender.
Driving range: Ja
Qualifying: Ja
Toegestaan: Tas/Trolley met winterbanden
Greens: Winter
Handycart: Nee
Aangepast op: 20-01-2019 11.30 uur
Winterlessen 2018/20 ...
Lees verder
Baan open: Ja, check de jaarkalender.
Driving range: Ja
Qualifying: Ja
Toegestaan: Tas/Trolley met winterbanden
Handycart: Nee
Greens: Winter
Aangepast op: 20-01-2019 11.30 uur
Out Of Bounds grens ...
Lees verder
Baan open: Ja, check de jaarkalender.
Driving range: Ja
Qualifying: Ja
Toegestaan: Tas/Trolley met winterbanden
Handycart: Nee
Greens: Winter
Aangepast op: 20-01-2019 11.30 uur
Privacy statement ...
Lees verder
Baan open: Ja, check de jaarkalender.
Driving range: Ja
Qualifying: Ja
Toegestaan: Tas/Trolley met winterbanden
Handycart: Nee
Greens: Winter
Aangepast op: 20-01-2019 11.30 uur
De Strijensche Golfc ...
Lees verder
Baan open: Ja, check de jaarkalender.
Driving range: Ja
Qualifying: Ja
Toegestaan: Tas/Trolley met winterbanden
Handycart: Nee
Greens: Winter
Aangepast op: 20-01-2019 11.30 uur
GolfAlliantie verder ...
Lees verder

De Strijensche Golfclub – Algemene voorwaarden Online Aankopen

Artikel 1. Begripsbepalingen

 1. Exploitant: Exploitatiemaatschappij De Strijensche Golfclub Besloten Vennootschap of een van haar vertegenwoordigers.
 2. Klant: privépersoon die, of bedrijf dat, een overeenkomst, ongeacht vorm of duur, afsluit met Exploitant.
 3. Terrein: alle terreinen, inclusief parkeerterreinen, wegen, paden, watergebieden, holes, en de daarop gebouwde opstallen.
 4. Faciliteiten: de door de Exploitant aangeboden mogelijkheden om het golfspel te beoefenen.
 5. Greenfee: het recht om binnen een bepaalde tijdsperiode eenmalig gebruik te maken van de Faciliteiten van de Exploitant. Een Greenfee kan meerdere vormen hebben, en daarmee beperkingen opleggen ten aanzien van starttijd, omvang, geldigheidsduur etc.
 6. Rittenkaart: het recht om binnen een bepaalde tijdsperiode een aantal keer gebruik te maken van de Faciliteiten van de Exploitant. Een rittenkaart kan meerdere vormen hebben, en daarmee beperkingen opleggen ten aanzien van starttijd, omvang, geldigheidsduur etc.
 7. De Strijensche Golfclub Donateurs: hebben recht op korting op de greenfees van De Strijensche Golfclub.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten die online zijn afgesloten.
 2. Van het in deze Algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3. Greenfee/rittenkaart voorwaarden

 1. Greenfees zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Greenfeehouder is gerechtigd gedurende een bepaalde tijdsperiode eenmalig tijdens baanopeningstijden gebruik te maken van de bij de greenfeevorm behorende faciliteiten.
 3. Greenfeehouder moet zich middels een federatiepas (zoals de NGF-pas) in combinatie met een legitimatiebewijs kunnen legitimeren tijdens zijn bezoek aan De Strijensche Golfclub.
 4. Het niet naleven van de Algemene voorwaarden kan leiden tot intrekking van de greenfee- en/of rittenkaart, maar niet dan nadat een schriftelijke waarschuwing is gegeven. Intrekking leidt nimmer tot restitutie.
 5. Bij verlies, diefstal van de rittenkaart dient Klant exploitant schriftelijk te informeren.
 6. Tegen betaling van € 25,- kan Klant nieuwe rittenkaart aanvragen.

Artikel 4. Greenfeekaarthouder

 1. Greenfeekaarthouder is, mits in het bezit van baanpermissie, gerechtigd gebruik te maken van de 9 holes wedstrijdbaan, Par-3 baan, Driving Range en de Putting- en Chipping green en tennisbaan.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

 1. Klant is gehouden met Exploitant overeengekomen greenfee(s) tijdig te betalen.
 2. Restitutie van greenfeegelden/rittenkaarten vindt niet plaats.
 3. Een greenfee- of rittenkaart kan niet worden ingewisseld voor contanten.

Artikel 6. Identificatieplicht

 1. Klant is gehouden zich te legitimeren indien daarom wordt gevraagd door een medewerker van of door Exploitant.
 2. Ter identificatie kan dienen een geldig identiteitsbewijs dan wel een door Exploitant verstrekt bewijs dat strekt tot identificatie.

Artikel 7. Aansprakelijkheid Exploitant

 1. Gebruik van het Terrein, materialen, voertuigen of andere Faciliteiten van de Exploitant is voor eigen risico van Klant.
 2. Exploitant aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan eigendommen, letsel of overlijden van Klant of gasten van Klant, toegebracht door medewerkers of directie van Exploitant of derden.
 3. Exploitant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen, letsel of overlijden van Klant als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere gebeurtenis, tenzij dit aan opzet of grove schuld van Exploitant te wijten is.

Artikel 8. Privacy

  1. Bij het aangaan van een overeenkomst of het inschrijven van een Klant worden de verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.
  2. De verantwoordelijkheid voor de vastlegging en verwerking van persoonsgegevens is aan de exploitant toebedeeld. 3. Exploitant houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming
  3. De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Exploitant worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
   • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;
   • vom te factureren;
   • vom Klant te informeren over de producten en diensten van Exploitant;
   • vom Klant op de hoogte te stellen van nieuws;
   • vom te voldoen aan de op Exploitant van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
   • vpersoonsgegevens kunnen alleen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan gelieerde bedrijven van Exploitant.
   • Gegevensverstrekking aan derden: gegevens van Klant worden zonder uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet zakelijk zijn gelieerd aan Exploitant.
   • Gegevens kunnen echter wel zonder uitdrukkelijke toestemming van Klant worden verstrekt aan partijen die door Exploitant worden ingeschakeld (bijvoorbeeld voor NGF-registratie en voor de horeca).
   • Klant gaat akkoord met de privacyverklaring. Voor de meest actuele versie wordt verwezen naar de website www.destrijenschegolfclub.nl.

   Artikel 9. Overige

   1. Exploitant behoudt zich het recht voor openingstijden van het Terrein of onderdelen daarvan aan te passen indien dit voor baanonderhoud en bescherming van de baan noodzakelijk wordt geacht. Exploitant zal zich ervoor inspannen hiervan de Klant tijdig op een door Exploitant te kiezen wijze te informeren.
   2. Klant zal, tenzij dat schriftelijk anders is overeengekomen, zich onthouden van het doen van reclame-uitingen in welke vorm dan ook op het Terrein van Exploitant.
   3. Klant zal, tenzij dat schriftelijk anders is overeengekomen, zich onthouden van het doen van aanbiedingen of het leveren van diensten of producten op het terrein van Exploitant.
   4. Klant zal zich houden aan de baan- een huishoudelijke reglementen en/of lokale regels zoals deze van toepassing zijn op het moment dat De Strijensche Golfclub wordt bezocht.
   5. Deze voorwaarden kunnen door Exploitant worden aangepast.

   Artikel 10. Klachten en rechtsgeschillen

   1. Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten direct en duidelijk worden aangegeven zodat, indien redelijk, de Exploitant in de gelegenheid is om een oplossing voor te stellen. In geval de klacht niet naar tevredenheid is opgelost dient uiterlijk binnen 14 dagen na de uitvoering de klacht schriftelijk bij de Exploitant te worden ingediend. Uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht zal de klager een schriftelijk antwoord ontvangen.
   2. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van rechtsgeschillen tussen de Exploitant en de Klant.
De Strijensche Golfclub